Filters International

Regulamin newslettera

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter, świadczonej przez FILTERS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000458292, NIP: 6342818505, REGON: 2432746860, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  • pod numerami telefonu: 32 299-90-16 (godziny pracy: 8-16 w dni robocze),
  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: office@filters-international.com,
  • korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej.

II. Definicje

 1. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu subskrybentom informacji o produktach, nowościach, promocjach oraz wydarzeniach związanych z działalnością Sprzedawcy.
 2. Subskrybent – osoba fizyczna, która zapisała się do Newslettera, udostępniając swój adres e-mail i wyrażając zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Warunki korzystania z Newslettera

 1. Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Aby zapisać się do Newslettera, Subskrybent wpisuje swój adres e-mail w formularzu zapisu dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Po zapisaniu się do Newslettera, Subskrybent otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie subskrypcji. Potwierdzenie subskrypcji jest niezbędne do rozpoczęcia otrzymywania Newslettera.
 4. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w link rezygnacji znajdujący się w stopce każdego Newslettera lub przesyłając taką prośbę na adres e-mail: office@filters-international.com.

IV. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Subskrybentów jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Subskrybentów przetwarzane są w celu realizacji usługi Newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych, jeżeli Subskrybent wyraził na to odrębną zgodę.
 4. Subskrybent ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji Newslettera oraz po jej zakończeniu przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń prawnych.
 6. Subskrybent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

V. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O zmianach regulaminu Sprzedawca powiadomi Subskrybentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).
Scroll to Top